Oude KK2

Hoe het ooit begon

In mei 2003 openden wij, Nathalie Jansen en Sisi Mensink, op eigen initiatief, in een prachtig opgeknapt 'kasteeltje', kinderopvang de KinderKroon.
Ons motto: 'Iedereen voelt zich thuis in ons huis' wordt in alle opzichten nagestreefd. Jezelf kunnen ontwikkelen, alles zelf ontdekken en je eigenheid koesteren zijn enorm belangrijke items binnen de KinderKroon.
Enkele jaren later is onze kinderopvang uitgegroeid tot een opvang met vijf vestigingen in vier kleine Twentse dorpen. De kracht van de KinderKroon is de kleinschaligheid.

Onze passie zijn de kinderen. We kennen onze kinderen, we kennen onze ouders en we kennen elkaar. We zijn trots dat ons team staat voor kwaliteit, continuïteit, stabiliteit en professionaliteit. Voor alle kinderen blijven eigenheid, zelfontwikkeling, zelfrespect en eigen waarde de allerbelangrijkste items. We bieden een warme en geborgen plek voor je kind als jullie werken. De KinderKroon is met liefde het verlengstuk van de opvoeding.

KinderKroon beleid

Hieronder vind je een samenvatting van ons pedagogisch beleid, veiligheid- en gezondheidsbeleid, samenwerking met ouders en kwaliteit medewerkers. Ouders die bij ons zijn aangemeld vinden de originele beleidsstukken in de OuderApp.

Pedagogisch beleid

Onze kijk op kinderopvang

Kinderen leren en bewegen spelenderwijs. Voorwaarde om te leren is een gevoel van veiligheid en geborgenheid. Een kind dat zich niet veilig voelt, zal zich niet kunnen ontwikkelen. De ontwikkeling van kinderen verloopt in fasen. Wanneer een kind iets leert staat niet vast. Een kind geeft zelf zijn eigen tempo aan. In welk tempo en op welke manier (eigenheid van het kind) wordt gerespecteerd. De manier waarop een kind zich ontwikkelt, in welke volgorde en in welk tempo, is altijd een samenspel tussen aanleg en omgeving. We zorgen ervoor dat de voorwaarden om te leren aanwezig zijn. Waardoor de kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.

Dit doen we door:

- Gevoel van veiligheid en geborgenheid te creëren.
- Uitdagende omgeving te bieden.
- Stimuleren doormiddel van een positieve benadering.
- Inspelen op de behoeftes van elk individueel kind.

Verantwoorde kinderopvang

We bieden verantwoorde kinderopvang door van de onderstaande vier competenties uit te gaan tijdens ons pedagogisch handelen.

 • Emotionele veiligheid
  Er wordt op een sensitieve en responsieve manier met kinderen omgegaan. Respect voor de autonomie van kinderen wordt getoond. Grenzen worden gesteld aan en structuur wordt geboden voor het gedrag van kinderen. Kinderen kunnen zich hierdoor emotioneel veilig en geborgen voelen.
 • Persoonlijke competentie
  Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische-, cognitieve-, taal- en creatieve vaardigheden. We proberen kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving.
 • Sociale competentie
  Kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden worden bijgebracht. We proberen kinderen in staat te stellen steeds zelfstandigere relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden.
 • Overdracht van normen en waarden
  Kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen aanvaarde waarden en normen in de samenleving. Met het oog op een respectvolle omgang met anderen en een actieve participatie in de maatschappij.

Veiligheid- en gezondheidsbeleid

Wetgeving

We streven er naar om een veilige en gezonde omgeving voor de kinderen te bieden. Vanuit de wetgeving worden hier bepaalde eisen aan gesteld die we hanteren. In ons centraal overleg en werkoverleggen worden deze eisen en onderwerpen ten aanzien van veiligheid en gezondheid besproken. Hieronder een aantal onderwerpen rondom ons veiligheid- en gezondheidsbeleid.

Hygiëne en Veiligheid

Vanuit de Wet Kinderopvang is het verplicht om jaarlijks een risico-inventarisatie op het gebied van veiligheid en gezondheid uit te voeren. Deze risico’s worden besproken met onze pedagogisch medewerksters. Waar nodig wordt er actie ondernomen zodat het risico beperkt blijft. Wij maken onderscheid tussen grote en kleine risico’s. We beschermen onze kinderen tegen de grote risico’s. Een bult, een schaafwond etc. kan gebeuren. Er moet geen sprake zijn van over bescherming. Er moet ruimte zijn voor kleine risico’s met kleine gevolgen. Dit moeten we aanvaarden. Immers leren kinderen door vallen en opstaan. Daarnaast beschikken al onze pedagogisch medewerksters over een EHBO certificaat zodat ze op een juiste manier kunnen handelen als er een incident plaatsvindt. Uiteraard zorgen we voor een goede hygiëne.

Ziek zijn

We willen je vragen om bij ziekte van je kind dit zo spoedig mogelijk aan ons te melden. Dit kan je doen door naar het kantoor te bellen of je kind afwezig te melden in de OuderApp. Als je kind ziek wordt tijdens opvang uren nemen de pedagogisch medewerksters contact met je op. Zij zullen dan in overleg met jou een beslissing maken om je kind op te halen. Bij koorts (38,5 graden of hoger) of een besmettelijke ziekte moet je je kind altijd ophalen. Er dient dan ook altijd een ouder bereikbaar te zijn.

Meldcode Kindermishandeling

Om de veiligheid van de kinderen te waarborgen hanteren wij de Meldcode Kindermishandeling. In de meldcode is vastgelegd hoe er gehandeld wordt in het geval van een vermoeden van kindermishandeling en/of seksueel misbruik.

Vier-ogen-principe

Dit principe houdt in dat er altijd iemand moet kunnen meekijken of meeluisteren; de beroepskracht, beroepskracht in opleiding of de stagiair kan de werkzaamheden uitsluitend verrichten terwijl zij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. We werken met zorg en bieden een open werkcultuur. Alles is bespreekbaar, we lopen geregeld bij elkaar binnen. We kiezen bewust voor transparantie naar de ruimtes (camerabewaking en glas). Pedagogisch medewerksters krijgen de opdracht het glas zoveel mogelijk vrij te houden en bijv. niet te beplakken met werkjes.

Achterwacht

Als de groepsgrootte het toelaat, is er maar één pedagogisch medewerkster op de groep aanwezig. In noodgevallen kan zij bellen met locatie Tubbergen en kan er binnen 15 minuten een pedagogisch medewerkster aanwezig zijn. Voor de locatie Lattrop zijn dit de pedagogisch medewerksters wonend in het dorp zelf.

Samenwerking met ouders

Kennismaken en wennen

Als ouder kan je ervoor kiezen om je kind gelijk via de website in te schrijven. Je mag ook eerst mailen of bellen om eens langs te komen voor een rondleiding. Je wordt dan uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek krijg je naast de rondleiding ook meer informatie over de KinderKroon en is er ruimte om vragen te stellen. Als je gebruik wil maken van onze opvang, kan jij je kind inschrijven. We maken dan een plaatsingsovereenkomst passend bij jullie wensen. Een week voor de startdatum, mag je kind een ochtend komen wennen. Zo kunnen we elkaar vast leren kennen. Gaat je kind wisselen van stampgroep of gaat hij/zij naar de buitenschoolse opvang, dan vindt er ook wenmoment plaats.

Oudergesprekken

We plannen bij 9, 18, 30 en 42 maanden een oudergesprek om de ontwikkeling van het kind te bespreken. Tijdens dit gesprek worden onder andere de bevindingen gedeeld die voortkomen uit het observatieformulier van ons kindvolgsysteem. Bij het eerder signaleren van eventuele ontwikkelingsachterstanden zal er gelijk eengesprek plaats vinden. Ouders mogen ook zelf een gesprek aanvragen.

Overdracht

Als een kind 4 jaar wordt, gaat hij/zij naar de basisschool. Voor de tijd zal er, na toestemming van ouder, een overdracht naar school plaats vinden. Dit betekent dat we het overdrachtsformulier gaan opsturen. Wanneer meer toelichting nodig is, zal er ook een gesprek plaats vinden met school. Er vinden binnen onze opvang ook overdrachten plaats. Dit gebeurd wanneer een kind van stamgroep wisselt of naar de buitenschoolse opvang gaat.

Coach

Vanuit de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang is het vanaf januari 2018 verplicht dat elk kind een mentor (wij noemen het coach) krijgt toegewezen. Dit geldt voor zowel de kinderopvang als de buitenschoolse opvang. De coach is een pedagogisch medewerkster die werkt op de stamgroep/basisgroep van het kind. De coach is het vaste aanspreekpunt voor de ouders om de ontwikkeling en het welbevinden van het kind te bespreken. De coach moet ervoor zorgen dat er een betere signalering van problemen (bv. ontwikkelingsachterstand) plaatsvindt en een betere overdracht. Eventueel vervult de coach waar nodig een rol in het contact met andere professionals.

Oudercommissie

De oudercommissie heeft binnen de kinderopvang een adviserende rol. Zij zijn de vertegenwoordigers van de KinderKroon ouders en behartigen de belangen van ouders. De oudercommissie heeft adviesrecht met betrekking tot uitvoering van kwaliteitsbeleid met in het bijzonder het pedagogisch beleid, het algemeen beleid op het gebied van voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid, de openingstijden, beleid rondom VVE, vaststelling en wijzigen van de klachtenregeling en wijziging in de prijs van de kinderopvang. Daarnaast zijn zij betrokken bij de organisatie van bijvoorbeeld het Kroonfeest, sinterklaas en ouderavonden.

Kindvolgsysteem

We werken met een kindvolgsysteem vanuit Konnect. Dit is een gebruiksvriendelijk kindvolgsysteem, waarbinnen de ontwikkelingslijnen van Driestar educatief worden gehanteerd. Deze lijnen vormen een doorgaande lijn met de leerlijnen 4 tot 7 jaar van ParnasSys. Dit systeem wordt gebruikt door de basisscholen in de gemeente Tubbergen en Dinkelland.

Het kindvolgsysteem van Konnect is specifiek ontwikkeld voor de kinderopvang. Bij het invullen van de observatielijsten wordt uitgegaan van wisselende groepssamenstellingen. Een pedagogisch medewerkster kan kiezen of de observatiepunten per kind of voor een zelf te kiezen selectie van kinderen wordt ingevuld. De kalenderleeftijd vormt het referentiepunt. Daarnaast biedt het uitgebreide faciliteiten op het gebied van oudercommunicatie. De informatie over de ontwikkeling van het kind, kan eenvoudig met ouders gedeeld worden. Evenals beeldmateriaal en opmerkingen die bij de observaties toegevoegd kunnen worden.

Ieder ontwikkelgebied heeft observatiepunten die per half jaar geordend zijn. Er wordt op de volgende ontwikkelingsgebieden geobserveerd:

 • Motoriek; grote motoriek / kleine motoriek / senso-motoriek (tot 24 maanden)
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling; welbevinden en betrokkenheid / taakgerichtheid en zelfstandigheid / ruimte nemen / ruimte geven
 • Taal; ontluikende en beginnende geletterdheid (vanaf 25 maanden) / interactief taalgebruik
 • Rekenen (vanaf 25 maanden); tellen en getalbegrip / meten / meetkunde

Kinderen die iets achterlopen op een bepaald ontwikkelingsgebied worden door dit kindvolgsysteem snel in kaart gebracht. Zij worden op dit gebied extra gestimuleerd.

Kwaliteit medewerkers

Scholing

Onze pedagogisch medewerksters hebben een diploma gerelateerd aan de kinderopvang op minimaal niveau 3, zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en staan ingeschreven in het personenregister. We streven ernaar om alle pedagogisch medewerksters op te leiden voor de voorschoolse educatie en tot babyspecialist. Daarnaast willen we dat zij allemaal EHBO zijn gecertificeerd en voldoen aan het 3F taalniveau.

Vaste gezichten

We vinden het erg belangrijk om kinderen een emotioneel veilige omgeving te bieden. Dit doen we door te zorgen voor stabiliteit. Als een kind zich veilig en vertrouwt voelt, kan het zichzelf ontwikkelen. Daarom vinden we het belangrijk dat er zoveel mogelijk vaste gezichten op de groep zijn. We houden ons hierbij aan de beroepskracht-kindratio.

Toelichting toestemmingsverklaringen

Voor een aantal handelingen die gevraagd kunnen worden door een ouder, vragen we je om toestemming te geven. Dit doen we, om de verantwoordelijkheid hiervan bij de ouder te houden. Je kan dit invullen in de OuderApp door het vinkje aan of uit te zetten. Voor het toedienen van geneesmiddelen krijg je van de pedagogisch medewerker een formulier om in te vullen.

 • Toedienen van geneesmiddelen door een pedagogisch medewerker
 • Afwijkende slaaphouding en/of inbakeren van een kind
 • Zelfstandig van de buitenschoolse opvang naar school fietsen en/of van school naar de buitenschoolse opvang fietsen
 • Zelfstandig naar huis of sport fietsen vanaf de buitenschoolse opvang
 • Zelfstandig buiten spelen

Daarnaast word je in de OuderApp om nog een aantal toestemmingen gevraagd. Dit zijn toestemmingen die we vragen vanuit de KinderKroon, waarvoor we dus ook zelf de verantwoordelijkheid dragen.

Bakfietsmet3fietsen